TIL HOVEDSIDEN
Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening nettside om laks og laksefiske i Kvina

Meny


Gullestad/Preste-
garden fiskevald


Fangststatistikk

Ungfisk

Kart
Vannføringstabell
Vannføringskurve


Rapporter


Linker:

Kvina Elveierlag

 


Tallfester behovet for gytebestand i lakselver.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra DN for første gang beregnet hvor store gytebestandene bør være i norske lakseelver, og hvor mange lakseegg som er nødvendig for å opprettholde bestandene. Kvinesdal JFF har gjennomgått rapporten og sett på hvordan dette slår ut for Kvina.

Strengere regulering
DN skal for perioden 2008-2012 fastsette nye reguleringer for laksefisket.
Rapporten vil bli brukt som en del av grunnlaget for fastsettelse av reguleringene av neste års laksefiske.

Reguleringene som blir fastsatt i februar og mars neste år – for henholdsvis elvefisket og sjøfisket – vil stort sett bli strengere.

Gytebestandsmål
Arbeidet med rapporten bærer preg av at det er utarbeidet med førstegenerasjons gytebestandsmål. De aller fleste variablene som benyttes i modelleringen er beheftet med usikkerhet, og for de fleste vassdragene vil informasjon om gytebestand og rekrutter være begrenset.
Det blir påpekt at de største feilkildene sannsynligvis er knyttet til beregning av produktivt elveareal og beregning av gytebestand ut fra informasjon om fangst.
Beregningene bygger blant annet på en antakelse om at antallet rekrutter i en fiskebestand er avhengig av antall gytefisk på én eller annen måte. Andre viktige faktorer er arealet som er tilgjengelig for gyting, og antall egg per kvadratmeter.
Det betyr at noen elver trolig er «overfisket», det vil si at fiske er årsak til at det er færre hunnlaks enn det som anses nødvendig for å sikre bestandens langsiktige levedyktighet.

Kvina
For Kvinas del slår Gytebestandsmål-beregningene uheldig ut i den forstand at det er en forskjell i beregnet smoltproduksjon på 100%. Forskjellen ligger først og fremst i produksjonsarealet som er brukt i beregningene.

Kvina er kraftig berørt av reguleringsinngrep med sterkt redusert vannføring som reduserer
laksens produksjonsmuligheter gjennom tørrlegging av gyte- og oppvekstområder . I en rapport fra 2004 da bonitering av elva ble gjennomført er elvas produksjonsareal beregnet til 920 000 m2 og potensiell smoltproduksjon ble anslått til 40 000 smolt.
Elvearealet som ligger til grunn for "Gytebestandsmål-beregningene er satt til 1 360 000 m2. Dersom vi antar at overlevelsen fra egg til smolt er 0,03 vil beregnet smoltproduksjon i GBM-beregningene være ca 82 000 smolt. Dette er dobbelt så høyt som Ugedal m.fl. (2004) kom fram til.
Vi synes det er beklagelig at det ikke blir tatt hensyn til det arbeid som er gjort med bonitering av elva ved første gangs beregning av gytebestandsmål.
I forbindelse med høringsrunden vil vi i Kvinesdal JFF påpeke ovenfor myndighetene den feil som åpenbart ligger i eksisterende beregninger.

Les rapporten fra NINA her
INFO:
Laksefiske i KVINA:

LAKSEBØRS 2007

Rapporter fangst her
(du trenger fiskekortkode)

Fiskeværet


Vannkurve webkamera