TIL HOVEDSIDEN


Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening nettside om laks og laksefiske i Kvina

 


Strengere regler for laksefiske fra 2008.
Rapportert fangst av atlantisk laks er blitt redusert med 80% siden 1980. Alarmklokkene har ringt en stund, og nå tar DN grep. Det er i gang en prosess som skal lede frem til nye regler for laksefiske i sjø og elv for perioden 2008-2012.
Grunnlaget for fiskereglene er vassdragenes utnyttelse av produksjonsgrunnlaget. Det legges opp til betydelige innstramminger i fisket for å styrke de mange svake bestandene av villaks.

___________________________
AV RANDULF YSD 26-10-2007


Prosess

Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter bestemmelsene for sjøfisket.
Fylkesmannen fastsetter bestemmelsene for elvefisket etter retningslinjer utarbeidet av DN.
Et hovedformål med reguleringene av både sjøfisket og elvefisket er å sikre at fisket etter villaks ikke er hardere enn at det er tilstrekkelig med gytelaks i alle vassdrag.

Gytebestandsmål
Gytebestandsmål er nå introdusert i forvaltningen av villaks. Gytebestandsmålet sier hvor mange hunnlaks som må til for at bestanden skal overleve på lang sikt. I enkelte vassdrag og sjøområder kan det bli nødvendig med betydelige innskrenkninger i fisket, og i ytterste fall fiskeforbud, inntil gytebestandsmålene nås.

Tidsplan:
  • Innen 1. desember skal fylkesmannen sende forslag til fiskeforskrift for vassdragene på høring.
    Forskriften skal fastsettes innen 15. februar 2008.
  • Innen 15. desember skal DN sende forslag til forskrift for fiskertider for laksefiske i sjø på høring.
    Forskriften skal fastsettes av DN innen 1. mars 2008.


Her er alle linkene til aktuelle dokumenter: