fiskhead1.jpg (21075 bytes)

Fiskeundersøkelser

Ungfiskundersøkelser i Kvina

Ungfiskundersøkelser har vært gjennomført
  i Kvina siden 1995.
Undersølelsene utføres som en del av det
offentliges oppfølging av kalkingsprosjektet
i Kvina.
Utviklingen i yngelproduksjon har vært
positiv, og følger en forventet trend.
Etter hvert som nye generasjoner av
laks gyter, øker tettheten av yngel og
ungfisk. Fra den første generasjon til den andre har det blitt en femdobling
i tetthet av yngel, og vi venter fortsatt
økning når neste generasjon vender
tilbake.

Yngeltettheten til sjøaure er avtagende
i hovedvassdraget, og dette er en naturlig
utvikling her da laksen overtar
sjøaurens gyteplasser og oppvekst-
områder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjellprøver